Available courses

Мета курсу – вивчення історії світової і української культур, починаючи від первісної культури до культури ХХІ століття.


Метою курсу є формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між минулим та сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь людства, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної громадянської позиції.


Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з  інформатики та комп’ютерної техніки, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Метою курсу є  розкриття сутності соціальної структури суспільства, соціальних інститутів, ознайомлення студентів з основними поняттями, категоріями соціології, формування знань з основ методології та інструментарію соціології, оволодіння практичними навиками проведення соціологічного аналізу і дослідження.


Мета курсу — сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів із нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.


Мета курсу - допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології,  сприяти формуванню у молоді  громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання її до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.

Основи вищої математики для ЛГ-23, ЛГ-41, ЛГ-42
Загальна кількість годин -60 (45 аудиторних та 15 на самостійну роботу)
7 модулів
По завершенню курсу - залік

ФІЛОСОФІЯ - особлива форма пізнання світу, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності та пізнання, буття людини, відносин людини і світу.

  Вивчення предмету "Захист України" спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти.                        

  Метою навчального предмета "Захист України" є формування в студентів життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання.                                        

  Предмет "Захист України" є обов'язковим навчальним предметом, який вивчається в навчальних закладах системи фахової  передвищої освіти упродовж І-ІІ курсів та під час навчально-польових занять (зборів).

  


Метою вивчення української літератури є підвищення загальної освіченості студентів, досягнення ними належного рівня сформованості вміння читати й усвідомлювати прочитаний художній твір та критичні матеріали про нього, прилучатися до художньої літератури, а через неї - до найголовніших цінностей культури.

Здобуті у процесі вивчення української мови знання, набуті вміння й навички мають бути опорою, яка дасть студентам змогу реалізувати себе в житті, стати носіями культури свого народу, ініціаторами відновлення й збереження найкращих культурних традицій свого народу.

Предметна мета – формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.


Метою викладання дисципліни є набуття студентами студентами достатнього рівня для успішного спілкування в повсякденному житті та в ситуаціях професійної діяльності.
Завдання:
Практичні - оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в говорінні, аудіюванні, читанні та письмі.
Методичні - формування мовної, мовленнєвої, соціокультурної та навчальної компетенції студентів.
Пізнавальні - розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності студентів, їх пізнавальну активність та ініціативність.

Метою курсу формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


Мета курсу - допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології,  сприяти формуванню у молоді  громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання її до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.

Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.


         Програма дисципліни “Основи метрології та стандартизації” передбачає вивчення суті, метрологічних основ та господарського значення стандартизації; основних понять взаємозамінності; системи допусків та посадок типових з’єднань деталей; основ технічних вимірювань; принципу дії основних вимірювальних приладів та методів вимірювань типових з’єднань деталей.

          При викладанні програмного матеріалу необхідно враховувати структурно-логічні зв’язки з дисциплінами природничо-наукового та професійно-практичного циклів.

           Метою вивчення дисципліни передбачається засвоєння програмного матеріалу, прищеплення навичок самостійного технічного застосування одержаних знань, підвищення доступності та наочності навчання, забезпечення активності студентів в ході навчального процесу та їх відповідальності  за якість знань.

            В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

            - знати суть стандартизації та взаємозамінності та їх вплив на розвиток

              машинобудування, деревооброблення та всього господарського комплексу;

              основні визначення, терміни та позначення допусків та посадок для елементів

              деталей та їх з’єднань; основні засоби для проведення технічних вимірювань,

              їх класифікацію і застосування; основні методи контролю якості продукції;

             - вміти виконувати побудову полів допусків, вибирати системи та види

               посадок, здійснювати контроль деталей за допомогою вимірювальних  

               приладів.


Курс вивчає будову, склад, властивості, способи визначення якості, облік різноманітних матеріалів:
виготовлених лише з деревини;
виготовлених з деревини з додаванням деяких компонентів (клей, лак, та ін.)
клеїв;
речовин, що використовуються в опорядженні виробів;
матеріалів для меблевого виробництва.
Курс вивчає будову та властивості деревини, а також її недоліки що суттєво впливають на якість та використання матеріалів, що виготовлені з деревини

Метою вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютеризація лісогосподарського виробництва» є закріплення навичок роботи з прикладними програмами загального призначення (MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point, Adobe Photoshop), формування умінь використовувати прикладні програми спеціального призначення (програм для електронного обліку деревини, баз та банків даних для лісового господарства, програм матеріально-грошової оцінки лісосіки, програми «Лісовпорядник», геопорталу «Ліси України» та ін.), набуття навичок використання ресурсів комп’ютерних мереж.

Дисципліна «Дендрологія» – частина ботаніки, що вивчає деревні рослини, вона дає майбутнім  спеціалістам  перше і основне  поняття про об’єкти  їх  практичної  діяльності – про  дерева, кущі, ліани, напівкущі.

Вміння розбиратись у видовому різноманітті деревних рослин, які по різному реагують на дію факторів зовнішнього середовища є основою грамотного використання їх в лісових, лісомеліоративних, декоративних насадженнях.


Ґрунтознавство є базовою для вивчення дисциплін лісогосподарського циклу: лісівництва, лісових культур, лісової меліорації, дендрології, лісозахисту, механізації лісового господарства, тому кожному спеціалісту лісового господарства в його практичній діяльності необхідні знання з ґрунтознавства.

Основною метою вивчення дисципліни „Ґрунтознавство” є засвоєння студентами знань про ґрунт, його утворення (генезис), будову, склад, властивості, принципи систематики і класифікації ґрунтів, закономірності географічного поширення, формування і розвиток родючості ґрунтів, шляхи найбільш раціонального їх використання.


Курс відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, котрий розвиває фахову компетентність молодших спеціалістів щодо насінництва, сучасних агротехнічних прийомів та технології культивування декоративних рослин у відкритому та закритому ґрунті розсадника.


Навчальна дисципліна  Лісознавство і рекреаційне лісівництво“ є однією з базових спеціальних дисциплін, що має на меті дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з питань лісознавства і рекреаційного  лісівництва.  При її вивченні студенти повинні підготуватись до самостійної роботи на виробництві та вміти вирішувати питання покращення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, ведення господарства в лісах рекреаційного призначення.


Навчальна дисципліна «Лісівництво» є однією з базових спеціальних дисциплін, що має на меті дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з питань лісознавства і лісівництва. При її вивченні студенти повинні підготуватись до самостійної роботи на виробництві та вміти вирішувати питання покращення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, своєчасного й якісного їх поновлення і раціонального використання лісових ресурсів.


Навчальна дисципліна «Лісівництво» є однією з базових спеціальних дисциплін, що має на меті дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з питань лісознавства і лісівництва. При її вивченні студенти повинні підготуватись до самостійної роботи на виробництві та вміти вирішувати питання покращення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, своєчасного й якісного їх поновлення і раціонального використання лісових ресурсів.


Навчальна дисципліна «Квітникарство» вивчає будову рослини, декоративні якості, вимоги до умов вирощування, розмноження, класифікацію, можливість використання в ландшафтному дизайні, аранжуванні, озелененні приміщень

Метою вивчення дисципліни «Недеревні ресурси лісу»
є навчити студентів, майбутніх спеціалістів лісової галузі, раціонально і
комплексно використовувати усі багатства лісів та підвищувати їх  продуктивність, збільшуючи віддачу кожного
гектара лісу.

Навчальна дисципліна «Лісівництво» є однією з базових спеціальних дисциплін, що має на меті дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з питань лісознавства і лісівництва. При її вивченні студенти повинні підготуватись до самостійної роботи на виробництві та вміти вирішувати питання покращення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, своєчасного й якісного їх поновлення і раціонального використання лісових ресурсів.


Лісова таксація і лісовпорядкування відноситься до тих базових дисциплін, які складають основу підготовки молодших спеціалістів лісового господарства. Знання лісотаксаційної і лісовпорядної теорії і техніки необхідні при складанні будь яких лісогосподарських заходів, пов’язаних з вирощуванням лісів та їх раціональним використанням.

Лісова таксація розглядає способи виявлення, обліку та оцінки матеріального, кількісного та якісного стану лісових ресурсів. Лісовпорядкування ж розглядає способи цільової організації та довготермінового планування лісового господарства.

Дисципліна складається із двох модулів. Перший модуль – «Лісова таксація», другий – «Лісовпорядкування» які включають в себе окремі теми.В процесі вивчення курсу студенти отримують теоретичні знання та практичні навики з планування, організації та способів механізації виконання робіт з озеленення територій, догляду за створеними об'єктами озеленення.


Проектування об’єктів зеленого будівництва на учбовому процесі виступає, як метод ландшафтної архітектури, що полягає в розробці прийомів перетворення і художнього оформлення відкритого простору міського середовища.

Прийняття проектних рішень на основі комплексної оцінки природних факторів з метою досягнення оптимального співвідношення між штучними і природними компонентами навколишнього середовища.Мета викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» покликана надати майбутнім фахівцям уяву про галузь діяльності спеціаліста садово-паркового господарства, сформувати первинні знання та навики з зеленого будівництва та садово-паркового господарства, окреслити головні завдання, що стоять перед фахівцями даної спеціальності як в Україні, так і в світі.


Дисципліна «Дендрологія» – частина ботаніки, що вивчає деревні рослини, вона дає майбутнім  спеціалістам  перше і основне  поняття про об’єкти  їх  практичної  діяльності – про  дерева, кущі, ліани, напівкущі.

Декоративна  дендрологія  дає можливість спеціалістам,  які проектують садово-паркові об’єкти  та інженерно-технічним працівникам, які здійснюють їх будівництво, докладно  вивчити найбільш цікаві для містобудівництва декоративні  властивості видів  деревних  рослин, ознайомитись  у  достатній  мірі  з  їх  біологічними  та  екологічними  особливостями  для найбільш  раціонального  використання  в  зеленому  будівництві  різних регіонів України.


Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована  на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності. 

Віртуальний навчально-методичний кабінет містить законодавчу базу сфери освіти,  фахової передвищої освіти, методичні рекомендації, організаційно-інструктивні матеріали щодо напрямів діяльності, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників.       


Навчальна практика є логічним продовженням вивчення дисципліни та дієвою формою підготовки майбутнього спеціаліста до роботи на виробництві. 

Під час навчальної практики розширюються, поглиблюються і систематизуються отримані знання, відпрацьовуються основні вміння та набуваються навички, необхідні студентам для успішного оволодіння професією, виконання програми виробничої технологічної і переддипломної практики та подальшої роботи по спеціальності.Метою навчальної практики «Квітникарство» є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекційних та практичних  заняттях з курсу «Квітникарство». 

Особлива увага приділяється ознайомленню зі способами догляду за квітковими культурами протягом вегетації.


Учбова практика є завершаючим етапом вивчення курсу ґрунтознавства. Студенти закріплюють знання, уміння і навички, одержані на теоретичних і практичних заняттях, вивчають нові методи пізнання природних ресурсів і проблеми раціонального використання ґрунтів.

Метою учбової практики являється вивчення методів польового дослідження і визначення ґрунтів в польових умовах за морфологічними ознаками, вивчення закономірності розміщення ґрунтів від рельєфу і характеру насаджень.